Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  (ÁSZF)

A TOP TOURS UTAZÁSI IRODA KFT. UTAZÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ

ÉRVÉNYES: 2018. JANUÁR 03-TÓL

 

 

 mely köttetett a TOP TOURS UTAZÁSI IRODA KFT 6722, Szeged, Szentháromság u 15. Tel/fax.: 62/635-295, 62/420-494,  Mobil: 20/925-8447,

30/377-9864, e-mail: toptours@toptours.hu , Web oldal címe: www.toptours.hu , Cégjegyzékszám: 06-09-010632, Engedélyszám:U-000746, Adószám: 13739548-2-06, vagyoni biztosíték nyújtója: Európai Utazási Biztosító Zrt, A 2018. évi vagyoni biztosíték összege (nemzetközi) 5.000.000 Ft, 2018. évi vagyoni biztosíték összege (belföld): 500 000 Ft  és a szerződést aláíró utas (megbízó) között az alábbiak szerint: A TOP TOURS által szervezett utazásokra a Ptk. 415-416.§ - a és az utazási szerződésekről szóló 281/2008 Kormányrendelet az irányadóak és annak utólagos kiegészítései, módosításai.

 

I. Az utazási szerződés létrejötte

1. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő (utas vagy képviselője) az utat megrendelte, a díjelőleget befizette, jelentkezését a Top Tours Utazási Iroda Kft elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette és a 40% előleg igazoltan a Top Tours Utazási Iroda Kft-hez megérkezett. Ha az utazási iroda a jelentkezést csak feltételesen fogadta el, akkor a szerződés csak a végleges visszaigazolás után jön létre. Ennek tényét az iroda köteles írásban jelezni. Az utazási iroda szerződéses partnerének, megrendelőnek – kétség esetén – a foglalást intéző személy tekintendő akkor is, ha név szerint más utasok számára intézte a foglalást. Esetleges jogosulatlan megbízás esetén minden felmerülő kárért az eljáró személy felelős. Jogi személy esetén, a Top Tours Utazási Iroda Kft árajánlatát követő, írásos megrendelés átadásával (e-mail esetén is) egyidejűleg jön létre az utazási szerződés. Szerződés létrejöhet utazásközvetítő útján is. Ebben az esetben a közvetítő köteles adatait, nyilvántartási számát az utasnak írásban átadni.

 

II. A katalógus, programfüzet, utazási csomag

2. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját és a részvételi díjat a Top Tours Utazási Iroda Kft programfüzete, szórólapja valamint az adott útnál és a „Tisztelt Utasaink” résznél leírtak és a fenti szerződéshez mellékelt tájékoztató tartalmazza a 281/2008. (XI.28.) Korm. Rendelet 13-15. §-ában foglalt tartalommal.  Ezek olvashatóak a Top Tours Web oldalán (lásd fentebb). Ezek ismeretének hiánya nem képez reklamációalapot.

 

III. Szolgáltatások, Részvételi díj

3.1 A részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint a hatályos adójogszabályok szerinti, a természetes személyek megrendelésére vonatkozó általános forgalmi adót tartalmazza.

3.2 Jelentkezéskor – ha speciális utazási feltétel másként nem rendelkezik –, a részvételi díj 40%-a a befizetendő előleg, az iroda hozzájárulásával, speciális esetekben, kisebb összeg befizetésével is létrejöhet a szerződés. Ebben az esetben a hátralék fizetés időpontja, legkésőbb az utazás kezdete előtti 30. nap. Erről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Ha a befizetési határidőt az utas nem teljesíti, a  Top Tours Utazási Iroda Kft a szerződést érvénytelennek és a megrendelést lemondottnak tekintheti, még akkor is, ha azt már visszaigazolta. Ez vonatkozik közvetítő útján történő szerződéskötésre is. Amennyiben a teljes összeg a 30.000 Ft-ot nem éri el, vagy a jelentkezés az út indulása előtt 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő.

3.3 Árváltozások, a szállítási költségek ( ide értve az üzemanyag költségeket)adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), deviza forint árfolyam változása esetén az utazási iroda az utazás árát annak megkezdése előtti 20. napig felemelheti. Erről köteles az utast írásban tájékoztatni. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az utas a megrendeléstől elállhat, de erről az irodát haladéktalanul értesítenie kell. Az áraknál megjelölt reptéri illetékek tájékoztató jellegűek. Pontos összegét a teljes részvételi díj befizetésekor közli az utazási iroda. Ez nem szerződésszegés és ezért az utas nem állhat el a szerződéstől. Az iroda a teljes összeg befizetését követően nem emelheti meg az illeték összegét. Az utas költségmentesen elállhat a szerződéstől, ha az utazási iroda a programot lényegesen megváltoztatta. Az utasnak ilyen esetben a befizetett összeget azonnal vissza kell kapnia és ezenfelül az adott időre eső jegybanki alapkamatra is igényt tarthat.

3.4 A fakultatív programok befizetése jelentkezéskor vagy a teljes részvételi díj kiegyenlítésekor történik. Ha az utas az utazás során a programban nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát köteles a helyszínen az iroda képviselőjének az adott ország pénznemében befizetni. Ez vonatkozik a kinti fakultatív jelentkezésekre, belépőjegyekre is. Amennyiben az utas az utazás során valamely megrendelt és befizetett szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból nem vesz igénybe, úgy az utas más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet. Az utasok vízumukat önállóan is intézhetik. Ebben az esetben az esetleges elutasítás esetén történő útlemondás csak a stornó feltételeknek megfelelően lehetséges.

3.5 Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél, vám-, deviza- jogszabályokat betartani. Ha az utast saját hibájából, az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják vagy bármely okból az utat megszakítja a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Ugyanez vonatkozik

arra az esetre is ha az utas nem jelenik meg a társas út indulásakor. Jelentkezéskor az utasnak kontakttelefonszámot kell megadnia, hogy induláskor, ha esetlegesen szükséges, a kapcsolatot fel lehessen vele venni. Várakozási idő az utasra: 15 perc. Az utas köteles elfogadni és betartani a csoportos utazásokon elvárható, általános etikai és utazási szokásokat. Amennyiben ezt többször és utastársakra vonatkozóan is bántóan megsérti akkor a csoportvezető az utas utazását, megszakíthatja (Pl. részegség, agresszív magatartás…). Ebben az esetben haza utazásáról az utas maga kell, hogy gondoskodjon, és kártérítési igénnyel az iroda felé nem fordulhat, de a Top Tours Utazási Iroda Kft az utastól az által okozott kár megtérítését követelheti.

 

IV. Az Utazási Iroda elállása

4.1 A Top Tours az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 20 napig, a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől írásban elállhat. Ha a fakultatív program elegendő jelentkező hiányában elmarad, a befizetett összeget hazaérkezés után irodánk visszatéríti. Amennyiben a fakultatív programra indulás előtt, Magyarországon lehet jelentkezni, és ezt az utas elmulasztotta, a helyszínen az iroda képviselője (pl. idegenvezető) azt nem köteles elfogadni. Amennyiben az utazás vis major okok (előre nem látható külső körülmények, valamint túlfoglalás) miatt elmarad, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik, de a befizetett összeget, az adott időszakra eső jegybanki alapkamattal megemelve haladéktalanul köteles visszafizetni. Egyéb esetben köteles az utas kárát megtéríteni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a programban csak minimális módosításra került sor, vagy ha az utas azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást kapott.

4.2 Az utazás megkezdése előtt  5 nappal az utazási iroda vouchert illetve társasút esetén részletes tájékoztatót, bocsát az utas rendelkezésére, mely tartalmazza az országra jellemző szokásokat (étkezés öltözködés, közlekedés), éghajlati viszonyokat, egészségügyi előírásokat az idegenvezető, vagy a telepített képviselő nevét, címét .Amennyiben úgy érzi, nem kapott elegendő információt az úttal, kapcsolatban – bármilyen vonatkozásban-, akkor feltétlenül vegye fel irodánkkal a kapcsolatot. Ennek elmulasztása esetén utólagosan, tájékoztatás és információ hiányossága miatti reklamációt, panaszt nem tudunk elfogadni.

4.3 Az utas az általa okozott kárért (pl. autóbuszban, szállodában…) közvetlenül felelős a szolgáltatóval vagy más természetes személlyel, ill. hatósággal szemben. Poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utas maga gondoskodik. Az autóbuszban hagyott tárgyakért irodánk nem vállal felelősséget.

  

 

V. Az Utas elállása a szerződéstől

5.1 Az utasnak jogában áll az utazást lemondani. A lemondást (szerződéstől történő elállást) írásban kell megtennie. Lemondás esetén a megrendelt teljes részvételi díjból személyenként az alábbi költség (bánatpénz) fizetendő:

Ha a lemondás és az indulás közötti idő: 60 – 36. nap közt: 10% , 35 – 21. nap: 50% , 20 – 11. nap: 75%

10 napon belüli lemondás vagy meg nem jelenés esetén 100%. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás, írásban irodánkba beérkezett. Ha a légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, akkor a Top Tours Utazási Iroda Kft azt lemondás esetén is köteles az utasnak átadni, de ennek visszatérítését az utas az utazási irodától nem követelheti. Speciális útlemondási szerződés is köthető, ha azt mindkét fél aláírásával elfogadja. Az utas jogosult az utazási jogát másnak engedményezni, ha Ő is elfogadja (aláírásával) az utazási szerződést és megfizeti az esetleges többletköltségeket (pl. új repülőjegy kiállítás). Az engedményezés csak a Top Tours Utazási Iroda Kft  jóváhagyásával, írásbeli visszaigazolásával és az esetleges többletköltségek megfizetésével válik érvényessé.

 

VI. Hibás teljesítés

6.1 Az utazási irodák és a szállodák közötti IH&RA/UFTAA nemzetközi szerződés szerint felel a Top Tours a szálláshely szolgáltatásokért. A Top Tours azt szavatolja, hogy a szálloda az adott országban olyan kategória besorolású, mint amit meghirdetett. Nem vállal azért felelősséget, hogy az adott szálloda minősége (ugyanabban vagy másik országban) más azonos besorolású szálloda színvonalának megfelel-e.

6.2 Kivételes esetekben a Top Tours fenntartja jogát a változtatásokra, pl. szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos vagy magasabb értékű programokkal történő módosítására, a napok valamint az azon belüli programok felcserélésére. Ilyen esetben az utas kártalanítási összegre nem tarthat igényt. Szintén nem nyújtható be kártérítési igényt, utólagosan a busz ülésrendjével kapcsolatban. Programcsere esetén külön díjat nem számolhat fel az utazási iroda. A légitársaságok menetrend változtatásáért és az esetleges késésekért az irodát nem terheli felelősség még akkor sem, ha az a program lebonyolítását is befolyásolja. Ebben az esetben az iroda köteles az utasok számára lehető legkedvezőbb, legkisebb módosítást végrehajtani. A fentiekből következik, hogy a légitársaság nem a megadottak szerint teljesíti szolgáltatásaiért a teljes felelősség a légitársaságot terheli, így az esetleges kártérítési igényt is oda kell benyújtani. Ezen esetekre az irányadóak: a Montreáli egyezmény (kihirdetve: 2005. VII. törvénnyel), valamint a 261/2004-es EK rendelet és a 25/1999 Korm. rendelet rendelkezései. A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomag feladási többlet költség) az utas köteles önállóan tájékozódni.

6.3 A szerződés hibás teljesítése esetén az utas visszatérítési kérelmét a hazaérkezéstől számított 7 napon belül, ajánlott levélben, nyújthatja be a Top Tours Utazási Iroda Kft irodájánál. Az utast – az utazásszervező hibás teljesítése esetén is –, együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli. A panaszt kizárólag abban az esetben vizsgáljuk ki és bíráljuk el jogosságát, ha azt az utas a 281/2008. (XI. 28) korm. rendelet 10. § (4) bekezdése szerint eljárva,  azt a helyszínen haladéktalanul bejelentette az idegenvezetőnek vagy a szállodának, illetve a részvételi jegyen jelzett kontakt irodai telefonszámon. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a kísérő, vagy szolgáltató, vagy több utas által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek 1 példányát. Amennyiben az utas kárigényét késve vagy nem a megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól. A felek elfogadják, hogy a kártérítés összege (vagyoni és nem vagyoni jellegű) összesen semmilyen esetben sem haladhatja meg az utazási irodához befizetett összeget illetve a törvényben meghatározott mértéket. A benyújtott kárigény megválaszolási határideje: 30 nap.

6.4 Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés stb.) jelentős késés következik be, ezekért az utazásszervezőt felelősség nem terheli.

 

VII. Biztosítás

7.1 Társas  útjainknál külön jelezzük azokat, melyekben a biztosítás az alapösszegben szerepel. Ahol ez külön nincs feltüntetve, ott a biztosítást (baleset-, betegség-, poggyász) külön kell megkötni. A biztosítások megkötése önállóan történik. Irodánkban több biztosító társaság biztosításából választhat. Amennyiben az utas nem köt biztosítást, akkor betegségéből, balesetéből fakadó összes felelősség és költség őt terheli.

7.2 Programfüzetünkben szereplő társas útjainkra a Top Tours, mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel útlemondásra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. A részletes szabályzat megtekinthető irodáinkban illetve Web oldalunkon. Az Utas köteles az Utazásszervezőnél írásban bejelenteni az utazás lemondását. Az Utas tudomásul veszi továbbá, hogy utazásképtelenség esetén haladéktalanul köteles a biztosítót telefonon (+36 1 465 3666) értesíteni,valamint a kárbejelentő nyomtatványt és a lemondást alátámasztó dokumentumokat (pl. orvosi iratok) a biztosítóhoz eljuttatni. A biztosító honlapján lehetőség van online kárbejelentésre. Az önrész a fakultatív programok esetére is érvényes. A repülőtéri illeték visszatérítése a légitársaságok szabályzatai alapján történik. 


VIII. Egyéb

8.1 Utazásközvetítői szerződés alapján a Top Tours Utazási Iroda az utas megbízásából más utazási iroda, szolgáltató árualapját, szolgáltatásait is lekötheti, megrendelheti. Ebben az esetben az utazást, szolgáltatást szervező iroda utazási feltételei érvényesek. Ilyen esetben a Top Tours a szolgáltatást teljesítő magatartásáért csak akkor felel, ha az utas felé történő megfelelő tájékoztatás átadásában mulasztás terheli.

 

9. További hasznos információkat, tudnivalókat az úttal kapcsolatban a www.toptours.hu web. oldalon és a programfüzetben található fogalmak résznél elolvasom, tudomásul veszem, elfogadom ezek a szerződési feltételek elidegeníthetetlen részét képezik. Amennyiben ezekkel kapcsolatban az utasnak bármilyen kérdése, problémája lenne akkor haladéktalanul írásban jelzi a Top Tours Utazási Iroda Kft  felé.

 

10. Jogviták esetén hatáskörtől függően a Szeged Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság  a kizárólagosan illetékes.

 

11. Az utas panaszával a 281/2008. (XI.28.) Korm. Rendelet 3. §-ában ( szerződésnek az utas rendelkezésére bocsátására vonatkozó), illetve 6. § (3) bekezdésben (díjemelés indokára vonatkozó ) foglalt rendelkezések megsértése esetén a a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44­50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.fordulhat, az 1997. CLV. tv-ben meghatározottak szerint, míg a 13. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Hatóság járhat el.

 

12. Felek rögzítik, hogy jelen okiratban nem szereplő feltételek vonatkozásában a Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 281/2008. (XI.28) korm. rendeletben foglaltakat fogadják el magukra nézve kötelező erővel azzal, hogy a jelen okiratban foglaltak esetleges, részbeni érvénytelensége az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti.

 

NYILATKOZAT

2011. január 01-től hatályos többször módosított ÁFA-törvény 206 §-a alapján az ügyfél (megrendelő) köteles nyilatkozni arról, hogy az utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe. A nyilatkozattétel minden ügyfél (megrendelő) esetében kötelező. A kötelező nyilatkoztatással összefüggésben módosul az adózás rendjéről szóló törvény mulasztási bírságra vonatkozó előírásai, az alábbiak szerint: Az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja. Kijelentem, hogy a Top Tours Utazási Iroda (6722, Szeged, Szentháromság u. 15, adószám: 13739548-2-06), mint utazásszervező által szervezett utazással kapcsolatban kijelentem, hogy azt

§  nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (utasként)

§  adóalanyként saját nevemben és javamra (utasként)

§  adóalanyként saját nevemben, de más nevére (nem utasként) veszem igénybe.

 

 

A Top Tours Utazási Iroda Kft. általános utazási szerződési feltételeit és az EUB2017-10ONS jelű biztosítási feltételeket átolvastam és megértettem, az utazással és az útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó  biztosítással kapcsolatos mindenre kiterjedő tájékoztatást megkaptam és megértettem, és a fenti feltételeket mint akaratommal mindenben megegyezőt elfogadom, melyet aláírásommal tanúsítok:

 

 

Szeged, 2018...........................                                                                                                          ……………………………

                                                                                                                                                                      ügyfél aláírása

 

 

 

loader