Nyereményjáték

 
Tavasz Pozsonyban
 
Részvételi- és játékszabályzat
 
 
1. A játék és annak szervezője
 
A Top Tours Utazási Iroda Kft nyereményjátékot hirdet „Európa legszebb karácsonyi vására” megnevezéssel a jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) részletesen leírt feltételek szerint (a továbbiakban: „Játék”).  A Játék a Szervező által  kezelt: https://www.facebook.com/815457191861041/photos/a.817011715038922/3531183453621721/?type=3&theater
 
2. A Játékban részt vevő személyek
 
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-hozzáféréssel és nyilvános Facebook fiókkal rendelkező természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).
A Játékban a Szervező és a Lebonyolítók, valamint a velük megbízási, vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló partnerek munkatársai, illetve ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
3. A játék időtartama, menete
 
A Játék időtartama:  2020 03 hónap 10 naptól 2020.03. hónap 16. napig tart.
A Játék menete: a sorsolásban azok a Játékosok vehetnek részt, akik a kommentben leírják , hogy melyik állítás igaz. A hirdetés lájkolása és megosztása nem feltétele a játékban való részvételnek. ( Azért örömmel vesszük) 
Egy adott Játékos a fent meghatározott időtartamon maximum 1 db kommenttel vehet részt és nyerhet.
Nyeremény:
Összesen 2 db 1 fős a Top Tours KFt által szevezett 1 napos buszos 2020. május 23.. Tavasz Pozsonyban utazás. A Nyeremény készpénzre nem váltható, felhasználása kizárólag az abban foglalt időpontban, helyszínen, és feltételek szerint lehetséges.
A sorsolás időpontja:  2020.  03.   hónap 17.nap 
A fent megjelölt sorsolási időpontban 2  nyertes kerül kisorsolásra az adott Játékban részt vett, a játékszabályzatnak megfelelő  érvényesen kommenttel. A sorsolás során pótnyertes nem kerül kisorsolásra. A sorsolás a random.org oldal segítsével végezzük..
Nyerteseket a kép alatti facebook üzenet formájában értesítjük. 
 
4. A Nyereményre való jogosultság feltételei
 
A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:
 
nem töltötte be a 18. életévét;
 
18 év feletti, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen Játékos törvényes képviselője a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésben, ill. a Nyeremény átvételében nem működik közre;
ha a Nyeremény átvételével kapcsolatos megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol;
ha nem lehet felvenni a Nyertessel Facebook komment vagy direkt Facebook üzenet formájában a kapcsolatot;
 
ha a Nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett feltételekkel nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
bizonyíthatóan több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
a Nyertes nem a saját nevében vett részt a Játékban;
 
bizonyíthatóan a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;
 
jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.
 
5. Nyertesek értesítése
 
A Nyertes vállalja, hogy az Facebook komment formájában történt értesítés után 3 munkanapon belül Top Tours Kft oldalának küldött privát üzenetben, vagy az toptours@toptours.hu e-mail címen adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a  Top Tours Kft-vel.
A Nyertes minden levélváltás után 3 munkanapon belül köteles reagálni a Szervező, üzenetére. Amennyiben eznemtörténik meg, a Nyertes elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére.
Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát minden további értesítés nélkül, a kapcsolat-felvételre megadott határidő eredménytelen elteltét követően elveszti. A Nyereményre való jogosultság megállapítása, valamint a Nyeremény átadása körében, a Nyertes személyének kétséget kizáró megállapításához, illetve ellenőrzéséhez a Szervező és a Lebonyolító kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.
 
6. A Nyeremény kézbesítése
 
A Nyertes a Nyereményt a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett feltételekkel, helyszínen és határidőben veheti át személyazonosságának igazolásával, amelyet fényképes igazolvánnyal tehet meg. 
A Játékosok kötelesek az e Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelve együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele emiatt meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nemvehető át,és aSzervezőt,ill.a Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
 
7. A Szervező felelőssége
 
A Szervező kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, a Játékos internet-hozzáférésének bármely műszaki vagy egyéb okból felmerült, tartós vagy átmeneti jellegű hibájából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítés Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, illetve egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 
8. Adatvédelmi tájékoztató
 
Személyes adatait kizárólag akkor kezeljük, ha Ön az adatkezeléshez a jelen tájékoztatás ismeretében előzetesen és önkéntesen hozzájárul. Hozzájárulása az Ön akaratának határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Önre vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelésre kizárólag a Nyertesek részére átadott Nyeremények adójogi elszámolása érdekében kerül sor. Személyes adatait kizárólag az Ön által adott adatkezelési hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés ezen célnak minden szakaszában megfelel. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük. A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége toptours@toptours.hu email címre küldött elektronikus levélben. A Top Tours Kft adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-84669/2015
 
9. Játékos kizárása, a Játék visszavonása, a Játékszabályzat módosítása
 
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel egyúttal megfosszák a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost.
 
Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
Szervező fenntartja a jogot a Játék visszavonására, valamint a Játékszabályzat indokolás nélküli megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.
 
A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Játékszabályzatban megjelölt adatkezelők számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebook részére.
 
 
Top Tours Utazási Iroda Kft
 
Szeged