Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Nyeremenyjatek3

Bádeni Rózsafesztivál

Részvételi-és játékszabályzat

1.Ajátékésannak szervezője

 

AzTop Tours Utazási Iroda KftnyereményjátékothirdetHúsvét Schönbrunn program megnevezésselajelenrészvételi-ésjátékszabályzatban(atovábbiakban: „Játékszabályzat”)részletesenleírtfeltételekszerint(atovábbiakban:„Játék”).AJátéka Szervezőáltalkeze

https://www.facebook.com/815457191861041/photos/a.817011715038922/2554047408002002/?type=3&theater

 

2.AJátékbanrésztvevő személyek

 

 

•      AJátékbanrésztvehetminden18évenfelüli,internet-hozzáférésselésnyilvános Facebook fiókkalrendelkezőtermészetesszemély,akiMagyarországonállandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyelrendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

•      AJátékbanaSzervezőésaLebonyolítók,valamintavelükmegbízási,vállalkozási, vagymunkavégzésreirányulóegyébjogviszonybanállópartnerekmunkatársai, illetve ezenszemélyekPtk.8:1.§(1)bek.2.pontjábanmeghatározotthozzátartozóinem vehetnekrészt.

•      AJátékosaJátékbanvalórészvétellelelismeri,hogyteljeskörűenmegismertea Játékszabályzatot,és azt feltétel nélkülelfogadja.

•      AmennyibenaJátékosaJátékszabályzatotvagyannakbármelyrendelkezésétnem fogadjael,valamintazzalkapcsolatbankifogástemel,aJátékbannemjogosultrészt venni,illetve aJátékbólautomatikusankizárásrakerül.

•      AJátéklebonyolítása,illetveazabbanvalórészvételajelenJátékszabályzatszerint történik.AmennyibenaJátékszabályzatvalamelykérdéstnemszabályoz,úgya hatályos jogszabályokvonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.Ajátékidőtartama,menete

•      A Játék időtartama:

AJáték2019.04 hónap 03 naptól ------2019.04 hónap 10.napig tart.

•      A Játék menete:

•    A      sorsolásban      azok      a      Játékosok      vehetnek      részt,      akik      a kommentben leírják, hogy melyik állítás igaz..

•    EgyadottJátékosafentmeghatározottidőtartamonmaximum1 dbkommenttel vehet részt ésnyerhet.

•      A Nyeremény:

Összesen 2db, Nyertesenként maximum 1db a Top Tours KFt által szervezett 1 napos buszos Badeni Rózsafesztivál ( 2019. 06.01). A Nyereménykészpénzre nem váltható,felhasználása kizárólag az abban foglalt időpontban,helyszínen,ésfeltételek szerint lehetséges.

•      A sorsolásidőpontja:

•    2019 év.04. hónap 11. nap.

A fent megjelölt sorsolási időpontban1 NyerteskerülkisorsolásraazadottJátékban résztvett,ajátékszabályzatnakmegfelelőfényképre érvényesen leadott szavazat.A sorsolássoránpótnyertesnemkerülkisorsolásra. A sorsolás a random.org oldalon, illetve kommentnél irodánknak legjobban tetsző komment

•      A Nyerteseket akép alattifacebook üzenet  formájábanértesítjük.

 

4.    ANyereményre való jogosultságfeltételei

 

A Nyertes nemjogosultaNyereményátvételére, ha:

 

•      nem töltöttebe a 18. életévét;

 

•      18évfeletti,korlátozottancselekvőképesvagycselekvőképtelenJátékostörvényes képviselőjeaNyereménnyelkapcsolatosérdemiügyintézésben,ill.aNyeremény átvételében nem működikközre;

•      haaNyereményátvételévelkapcsolatosmegkeresésére3munkanaponbelülnem válaszol;

•      hanemlehetfelvenniaNyertesselFacebookkommentvagydirektFacebooküzenet formájábanakapcsolatot;

 

•      haaNyertesúgynyilatkozik,hogyaNyereménytaveleakapcsolatfelvételsorán egyeztetett feltételekkelnemtudja,vagy nem akarjaátvenni;

•      bizonyíthatóantöbbés/vagyhamisregisztrációvalvettrésztaJátékban,mellyel jogosulatlan előnyretett szert;

•      a Nyertes nemasajátnevében vettrészt a Játékban;

 

•      bizonyíthatóan a Játékmenetét/eredményétbármilyen módon befolyásolni próbálta;

 

•      jelen Játékszabályzatbármelypontját megsérti.

 

5.    Nyertesek értesítése

 

•      ANyertesvállalja,hogyazFacebookkommentformájábantörténtértesítésután3 munkanaponbelülTop Tours Kftoldalánakküldöttprivát üzenetben,vagyaztoptours@toptours.hue-mailcímenadategyeztetéscéljából felveszi akapcsolatota Top Tours Kft-vel.

•      ANyertesmindenlevélváltásután3munkanaponbelülkötelesreagálniaSzervező, üzenetére.Amennyibeneznemtörténik meg, aNyertes elveszti ajogosultságát aNyereményátvételére.

•      AmennyibenaNyertesselnemsikerülfelvenniakapcsolatot,vagyaNyertesnem teljesítiaJátékszabályzatbanfoglaltfeltételeket,aNyereményrevalójogosultságát mindentovábbiértesítésnélkül,                                     akapcsolat-felvételremegadott    határidő eredménytelenelteltétkövetőenelveszti.ANyereményrevalójogosultság megállapítása,valamintaNyereményátadásakörében,aNyertesszemélyének kétséget kizárómegállapításához,illetveellenőrzéséhezaSzervezőésa Lebonyolító kötelezheti aNyertest személyazonosságának igazolására.

 

6.        ANyereménykézbesítése

 

•      ANyertesaNyereménytaveleakapcsolatfelvételsoránegyeztetettfeltételekkel, helyszínenéshatáridőbenvehetiátszemélyazonosságánakigazolásával,amelyet fényképesigazolvánnyaltehetmeg.

•      AJátékosokkötelesekazeJátékszabályzatbanfoglaltfeltételeknekmaradéktalanul megfelelveegyüttműködniaNyereményekátvételeérdekében.Amennyibenennek nemtesznekeleget,ésaNyereményátvételeemiattmeghiúsul,aNyereménya továbbiakbannemvehetőát,ésa Szervezőt,ill. aLebonyolítókatsemmilyenfelelősség nemterheli ezzel kapcsolatban.

 

 

7.ASzervezőfelelőssége

 

ASzervezőkizárjafelelősségétkülönösenaJátékosoktéves,pontatlanvagyhiányos adatszolgáltatásából,akorlátozottancselekvőképesvagycselekvőképtelenszemély törvényes                    képviselő    hozzájárulása     nélküli    részvételéből,     a    Játékos    internet-hozzáférésénekbármelyműszakivagyegyébokbólfelmerült,tartósvagyátmenetijellegű hibájából,valamintaNyertesrészéreelektronikusútonkeresztülelküldöttértesítés Szervezőnekfelnemróhatóelvesztéséből,illetveegyébokbóltörténősikertelen kézbesítéséből,illetveannakkésedelmébőleredő,aJátékosvagybármelyharmadik személyáltal elszenvedettkárok tekintetében.

 

8.Adatvédelmitájékoztató

 

Személyesadataitkizárólag akkorkezeljük,haÖnazadatkezeléshezajelentájékoztatás ismeretébenelőzetesenésönkéntesenhozzájárul.HozzájárulásaazÖnakaratának határozottkinyilvánítása,                                                amelymegfelelőtájékoztatásonalapul,ésamellyel félreérthetetlenbeleegyezésétadjaazÖnrevonatkozószemélyesadatok-teljeskörű vagyegyesműveletekrekiterjedő–kezeléséhez.Jogszabályonalapulókötelező adatkezelésrekizárólagaNyertesekrészéreátadottNyereményekadójogielszámolása érdekébenkerülsor.SzemélyesadataitkizárólagazÖnáltaladottadatkezelési hozzájárulásnakmegfelelően,annakkereteiközötthasználjukfel.Azadatkezelésezen célnakmindenszakaszábanmegfelel.Ahozzájárulónyilatkozatátbármikorkorlátozásés indokolásnélkül,ingyenesenvisszavonhatja,amelyesetbenszemélyesadatait haladéktalanultöröljük.Avisszavonónyilatkozatmegtételérelehetőségetoptours@toptours.huemailcímreküldöttelektronikuslevélben.A Top Tours Kft adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-84669/2015

 

9.    Játékoskizárása, aJátékvisszavonása,aJátékszabályzat módosítása

 

•      AJátékbólkizárásrakerülnekazokaJátékosok,akikanyereményjátékszellemével ellentétesenvesznekrésztanyereményjátékban,azzalacéllal,hogyanyerési esélyeiketmegtévesztőmagatartássalmegnöveljék,ezzelegyúttalmegfosszáka nyerési esélyektől a tisztességesenjátszanikívánó többiJátékost.

 

•      FelhívjukaJátékosokfigyelmét,hogyaSzervezőfenntartjamagánakajogot,hogy ilyen cselekményészlelése eseténkizárja a JátékostaJátékból.

SzervezőfenntartjaajogotaJátékvisszavonására,valamintaJátékszabályzatindokolás nélküli megváltoztatására, a Játékosokegyidejűtájékoztatása mellett.

 

AJátékotaFacebooksemmilyenformábannemtámogatja,azzal összefüggésbenemhozható.ArésztvevőkajátéksoránaJátékszabályzatbanmegjelölt adatkezelőkszámáraadjákmeg azadatokat,nemközvetlenülaFacebookrészére.

 

Top Tours Utazási Iroda Kft

Szeged

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loader