Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

TopTours Utazási Iroda

6720 Szeged, Jókai. u. 7-9.

(Nagyáruház passzázs)

Nyitva: Hétfő, szerda, péntek: 9-15h | kedd, csütörtök: 11-17h

Engedély szám: U-000746

toptours[kukac]toptours.hu

Tel.: +36 62-420-494

Tel.: +36 62-420-494

Mobil.: +36-30-377-9864

Mobil.: +36-20-925-8447

Adatkezelési tájékoztató

A Top Tours utazási iroda adatkezelési szabályzata

 

Ezen adatkezelési szabályzat a Top Tours utazási iroda weboldalán valamint a Top Tours utazási iroda Facebook oldalán a Felhasználók által önkéntes hozzájárulással megadott, Top Tours utazási iroda hírlevél kiküldésével, a Top Tours utazási Iroda és –partnerirodái- utazásaira jelentkezéssel összefüggő valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Az adatok kezelését és feldolgozását a Top Tours utazási iroda, a továbbiakban adatkezelő végzi.

Az adatokat kizárólag az Top Tours utazási iroda hírlevelének rendszeres kiküldésére, a hírlevéllel kapcsolatos tájékoztatásra ,az utazási ajánlatot kérő felhasználókkal való kapcsolattartására  valamint  a utazási és utazásközvetítői szerződések megkötésére használja fel. Az adatokat harmadik jogosulatlan személy részére nem adja ki.

  1. Vonatkozó jogszabályok:

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).

Az európai parlament és a tanács 2016/679 rendelete

  1. A szabályzat által használt fogalmak a 2011. évi CXII. törvény 3. § és az európai parlament és a tanács 2016/679 rendelete alapján:

ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az ügyféllel kapcsolatba hozható adat – különösen az ügyfél neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az ügyfélre vonatkozó következtetés;

különleges adat:

– a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;

– az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

hozzájárulás: az ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az ügyfél nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az ügyféllel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

  1. Adatkezelési irányelvek a Top Tours utazási iroda. adatkezelése során

A Szolgáltatás használata során, mint adatkezelő jogszabályok alapján meghatározott módokon gyűjthetünk, illetve kérhetünk be adatokat.

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó űrlap kitöltésével kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mailcímre.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére.

Jelentkezés során bekért adatok: Bármely Top Tours - illetve szerződött  szolgáltatót partnereink és  partnerirodáink által - szervezett útra  vagy szolgáltatásra való jelentkezés esetén Önnek nevet, személyes adatokat (igazolványszámok, születési hely és idő) illetve kapcsolattartási adatokat (cím, telefonszám, e-mail cím) kell megadnia. Bizonyos esetekben Szolgáltatásunk biztonságának megőrzése és az utazások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében olyan dokumentumokat kérhetünk be, amelyek alkalmasak a személyazonosság illetve a lakcím igazolására. Ezeket a dokumentumokat bizalmasan kezeljük, csak a Szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolításához használjuk fel.

Az adatkezelő (Top Tours Kft) a személyes adatokat saját utaknál, mint adatfeldolgozó,  szerződött partneriroda utjainál, mint adattovábbító kezeli.

Adatszolgáltatás közreműködő partnereink felé: Az utazások lebonyolításának részeként jogszabályok alapján meghatározott módokon,  információkat meg kell osszunk a szervezésben résztvevő közreműködő partnereinkkel. A megosztott információk lehetnek többek között a résztvevők neve, személyes adatai, igazolványszáma, címe, telefonszáma. Mivel ez a folyamat Szolgáltatásunk fontos része, ezt meg kell tennünk az Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelességeink teljesítésének céljából.

Az Ügyfél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: a folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.

Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeli.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

-           ahhoz az ügyfél hozzájárul, vagy

-           azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az ügyfél – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

   - felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

   - pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

   - tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az ügyfélt csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az ügyfél ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az ügyfél kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

  1. A Top Tours utazási iroda oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő megnevezése: Top Tours utazási iroda.

Az adatkezelés megnevezése: Top Tours utazási iroda kapcsolattartása az ügyfeleivel.

Az adatkezelés célja: A hírlevélre feliratkozottakkal kapcsolattartás, az ügyfél által feltett kérdésekre való válaszadás, az ügyfél kérésére ajánlat megküldése e-mailen keresztül, szerződések megkötése és utazások lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az ügyfél önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))

A tényleges adatkezelés helye: 6720, Szeged Feketesas u. 28.

Az adatkezelés automatizáltsága: gépi

Az adatok törlési határideje: Az ügyfelek kérésére. illetve utazásra jelentkezett utasok esetében (a vonatkozó számviteli és adótörvények betartásával).

Az ügyfelek köre: hírlevél feliratkozók, jelentkezők, kérdést feltevők, utazásra jelentkezők.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

    Név:  Top Tours Utazási Iroda Kft           .

    Cím: 6720 Szeged Feketesas u. 28. IV em 43.

    Cégjegyzékszám:06-09-010632

    A bejegyző bíróság megnevezése: Csongrád Megyei Cégbíróság

    Adószám:13739548-2-06

    Telefon: +36 62 420-494

    Email: toptours@toptours.hu

 

  1. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

  1. Az ügyfél jogai

 

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozószemélyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

Jogorvoslat

 

Az ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az ügyfél kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az ügyfél kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az ügyfél jogos érdekét nem sérti.

Az ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással ügyfél személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az ügyfél az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az ügyfél adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az ügyfél a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

    Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

    Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

    Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

    Telefon: +36 (1) 391-1400

    Fax: +36 (1) 391-1410

    Honlap: http://naih.hu


ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

Alulírott……………………………………………………………….hozzájárulok ahhoz, hogy a Top Tours Utazási Iroda Kft. az általam megadott személyes adataimat kezelje a www.toptours.hu weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztató alapján. 

Kijelentem, hogy a tájékoztatót megismertem, megérettem. Tudomásul veszem, hogy ezen hozzájárulásomat visszavonhatom, korlátozhatom. Tudomásul veszem, hogy a Top Tours Utazási Iroda Kft. az utazási szerződés telesítése érdekében személyes adataimat harmadik természetes és jogi személynek továbbíthatja, mint Magyarországon belül, mind azon kívül. 

 

      ………………………………

            ügyfél aláírása

még töltünk