ÁSZF Belföld

Belföldi utazási feltételek

Utazási Szerződés

 

A Top Tours Kft által szervezett belföldi (társas és egyéni) utazásokra

 

Magyarország határának átlépésével nem járó (belföldi) utazásszervezésre szolgáló biztosíték 2024. január 01-től - 550.000 Ft Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt

 

Az utazás megnevezése: ………………………………………………………………….…. 

 

időpontja: ………………………………………………… Poz.szám………………………..

 

Az utazási szerződés:

 01. A Top Tours által szervezett utazásokra a Polgári törvénykönyvben és az utazási szerződésről szóló 214/1996 (XII.23.)Korm.Rendelet,  valamint az utazásszervező és  közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.) Korm.Rendelet, továbbá a jelen „utazási szerződésben”  foglaltak az irányadók.

 02. Az utazás időtartamát, az egyes rész-szolgáltatások meghatározását, minőségét a teljesítés módját és a részvételi díj összegét a közzétett tájékoztató (programfüzet stb.) tartalmazza. A közzétett adatokra vonatkozóan a Top Tours a változtatás jogát fenntartja, melyről (élő szerződés esetén írásban) tájékoztatást ad.

 03. Az utazási szerződés a szolgáltatások megrendelésével, a díjelőleg megfizetésével, az utazási iroda hitelt érdemlő visszaigazolásával jön létre, melynek feltétele, hogy az utas a Top Tours Kft utazási feltételeit megismerje, és annak tényét aláírásával igazolja.

A díjfizetés feltételei:

04. A Top Tours által meghirdetett utazásokra az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg a részvételi díj 40% -át kell előlegként befizetni. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának megfizetési határideje az utazás megkezdése előtt 35. nap.

A Top Tours Kft. a teljes részvételi díj beérkezését követően egyéni utak esetében részvételi jegyet ad át az utasnak, csoportos utak esetében pedig az utast az utaslistán szerepelteti. Ha az utazás a Top Tours érdekkörében felmerült bármely okból meghiúsul, a Top Tours az utas által megfizetett részvételi díj összegét 8 napon belül visszafizeti.

 05. A Top Tours a részvételi díjat a közlekedési költségek hatósági árváltozása, illeték, egyes szolgáltatásokat érintő adóváltozások miatt legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti. Ha az utazási iroda a részvételi díjat 10 %-ot meghaladóan változtatta meg, az utas az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül elállhat a szerződéstől. Az elállási szándékot személyesen, vagy írásban kell jelezni a befizetés helyén. A Top Tours Kft. a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti.

A szerződés megszűnésének esetei és jogkövetkezményei:

 06. 1.) A Top Tours Kft. az utazás megkezdése előtt 15 nappal, egy napos utak esetében 5 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat  az utazási szerződéstől.

 07. Ez esetben az Utas jogai a következők:

- az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására  a Top Toursnak lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, a Top Tours a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríti.

- A teljes befizetett díj visszatérítését és a mindenkori banki alapkamat megfizetését kérheti.

2.) Ha a Top Tours az utazás időpontját, időtartamát, a meghirdetett közlekedési eszközt vagy programját az utas jelentkezése után lényegesen megváltoztatja, az utas a változás közlésétől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől, ilyen esetben az utas jogai a következők: lásd 07.1.b.) pont. Az elállási szándékot személyesen vagy írásban kell a befizetés helyén jelezni.

-2-

 

08. 

1.) Az Utas részéről történő bármilyen módosítás, valamint 35 napon kívüli lemondás esetén 2.000 Ft kezelési költséget számít fel a Top Tours.

2.) Amennyiben az Utas az utazást megelőzően 35 napon belül a szerződéstől eláll, vagy lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson, az  alábbi kötbért köteles fizetni: 

           indulás előtt 35-25 napon belüli lemondás esetén   30%

           indulás előtt 24-15 napon belüli lemondás esetén   40%

           indulás előtt 14-07 napon belüli lemondás esetén   50%

           indulás előtti 7 napon belüli lemondás esetén, vagy ha lemondás nélkül nem vesz részt az          

                                                                        utazáson    100%

A fentiektől eltérő útlemondási feltételeket (pl. karácsony, szilveszter) az utazásra történő jelentkezéskor írásban kell közölni az utassal.

További feltételek:

 09. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát 3. személy részére engedményezni. Az Utas köteles erről az utazási vállalkozót tájékoztatni. Az engedményezésből eredő igazolt többletköltségeket az engedményes viseli.

10. A Top Tours felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért.

1.)  A szerződéssel okozott kárt a Top Tours köteles megtéríteni. Azonban a kár megtérítésének kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható.

2.)  A Top Tours nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vette igénybe, ezért más szolgáltatást vagy költségtérítést nem igényelhet.

3.)  Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel. Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas maga gondoskodik kivéve, ha továbbszállítás vagy megőrzés céljából a Top Tours vagy partnere ( fuvarozó) átvette.

11. Amennyiben az utas az utazási iroda felé a hibás teljesítés kapcsán kártérítési igénnyel kíván élni, a társasutazás, vagy egyéni utazás helyszínén, a Top Tours idegenvezetője felé illetve a részvételi jegyen feltüntetett címen haladéktalanul írásban jelezni kell panaszát, melyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A Top Tourst az utazás befejezését követő 8 napon belül értesíteni kell a teljesítéssel kapcsolatos kifogásokról.

12. Amennyiben az utazás előre nem látható ok (vis major pl. háborús események, polgárháború, sztárjk, járvány vagy más elháríthatatlan természeti jelenség) miatt veszélybe kerül, vagy akadályba ütközik, a szolgáltatások fenti okból bekövetkezett elmaradásért, az utazási iroda felelősséget nem vállal, a fenti okból jelentkező többlet költségek az utast terhelik. Ez esetben a Ptk. szabályai az irányadók.

13. A Top Tours által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Szeged Városi Bíróság kizárólagos  illetékességének.

14. A Top Tours adatai: Top Tours Utazásszervező és Kereskedelmi Kft. 6720. Szeged, Feketesas u. 28. Tel.: 62/420-494, 20/92-58-447;  30/ 377-98-64. Adószám:  13739548-2-06,

Vagyoni Biztosíték: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt( belföld: 700.000 Ft);  MKEH-szám: U-000746

 

 

Kelt:2021 ………………………………….

 

   

  ……………………………………………                            ..................................................

                 Top Tours Kft részéről                                                           Utazó részéről