ÁSZF Nemzetközi

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  (ÁSZF)

A TOP TOURS UTAZÁSI IRODA KFT. UTAZÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ

ÉRVÉNYES: 2024. január 01. –TŐL

(NEMZETKÖZI)

 

 

TOP TOURS UTAZÁSI IRODA KFT. 6720, Szeged, Feketesas u. 28. Tel: 62/420-494, Mobil: 20/925-8447, 30/377-9864, e-mail: toptours@toptours.hu , Web oldal címe: www.toptours.hu, Cégjegyzékszám: 06-09-010632, Engedélyszám: U-000746, Adószám: 13739548-2-06, vagyoni biztosíték nyújtója: (Nemzetközi) Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. A 2021 évi vagyoni biztosíték módosított összege 2023. január 01-től 9.600.000 Ft, Az utazók hazaszállítására és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére vonatkozó biztosítás összege (nemzetközi) 960.000 Ft. A vagyoni biztosíték által fedezett kockázat hatálya nemzetközi és az utazáskor szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezése, valamint előleg, illetve a befizetett szerződéses díj visszafizetésére vonatkozik.

 

 

 

1. Irányadó jogszabályok

A TOP TOURS által szervezett utazásokra a Ptk. 2013 évi CLXXVII. törvény 66 § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV törvény 12 § (1) bekezdés g) pontjában, továbbá az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak - és annak utólagos kiegészítései, módosításai- az irányadók.

 

 I. Az utazási szerződés létrejötte

1. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő (utazó vagy képviselője) az utat megrendelte, az utazási szerződést aláírta, a díjelőleget befizette, jelentkezését a Top Tours Utazási Iroda Kft elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette és a 40% előleg igazoltan a Top Tours Utazási Iroda Kft-hez megérkezett. Ha az utazási iroda a jelentkezést csak feltételesen fogadta el, akkor a szerződés csak a végleges visszaigazolás után jön létre. Ennek tényét az iroda köteles írásban jelezni. Az utazási iroda szerződéses partnerének, megrendelőnek – kétség esetén – a foglalást intéző személy tekintendő akkor is, ha név szerint más utazók számára intézte a foglalást. Esetleges jogosulatlan megbízás esetén minden felmerülő kárért az eljáró személy felelős. Jogi személy esetén, a Top Tours Utazási Iroda Kft árajánlatát követő, írásos megrendelés átadásával (e-mail esetén is) egyidejűleg jön létre az utazási szerződés. Szerződés létrejöhet utazásközvetítő útján is. Ebben az esetben a közvetítő köteles adatait, nyilvántartási számát az utazónak írásban átadni.

 

 II. A katalógus, programfüzet, utazási csomag

2. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját és a részvételi díjat a Top Tours Utazási Iroda Kft programfüzete, szórólapja valamint az adott útnál és a „Tisztelt Utasaink” résznél leírtak és a fenti szerződéshez mellékelt tájékoztató tartalmazza a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt tartalommal.  Ezek olvashatóak a Top Tours Web oldalán (lásd fentebb). Ezek ismeretének hiánya nem képez reklamáció alapot.

 

 III. Szolgáltatások, részvételi díj

3.1 A részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint a hatályos adójogszabályok szerinti, a természetes személyek megrendelésére vonatkozó általános forgalmi adót tartalmazza.

3.2 Jelentkezéskor – ha speciális utazási feltétel másként nem rendelkezik –, a részvételi díj 40%-a a befizetendő előleg, az iroda hozzájárulásával, speciális esetekben, kisebb összeg befizetésével is létrejöhet a szerződés. Ebben az esetben a hátralék fizetés időpontja, legkésőbb az utazás kezdete előtti 30. nap. Erről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Ha a befizetési határidőt az utazó nem teljesíti, a  Top Tours Utazási Iroda Kft a szerződést érvénytelennek és a megrendelést lemondottnak tekintheti, még akkor is, ha azt már visszaigazolta. Ez vonatkozik közvetítő útján történő szerződéskötésre is. Amennyiben a teljes összeg a 30.000 Ft-ot nem éri el, vagy a jelentkezés az út indulása előtt 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő.

3.3 Árváltozások, a szállítási költségek (ide értve az üzemanyag költségeket) adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), deviza forint árfolyam változása esetén az utazási iroda az utazás árát annak megkezdése előtti 20. napig felemelheti. Erről köteles az utazót írásban tájékoztatni. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az utazó a megrendeléstől elállhat, de erről az irodát haladéktalanul értesítenie kell. Az áraknál megjelölt reptéri illetékek tájékoztató jellegűek. Pontos összegét a teljes részvételi díj befizetésekor közli az utazási iroda. Az utazó a repülőtéri illeték emelkedése eseten az utazást az ÁSZF 5.1 pontjában feltüntetett bánatpénz vagy az utazási szerződésen világosan és közérthető módon feltüntetett egyedi bánatpénz megfizetésével mondhatja le.  Az iroda a teljes összeg befizetését követően nem emelheti meg az illeték összegét. Az utazó költségmentesen elállhat a szerződéstől, ha az utazási iroda a programot lényegesen megváltoztatta. Az utazónak ilyen esetben a befizetett összeget azonnal vissza kell kapnia és ezen felül az adott időre eső jegybanki alapkamatra is igényt tarthat.

3.4 A fakultatív programok befizetése jelentkezéskor vagy a teljes részvételi díj kiegyenlítésekor történik. Ha az utazó az utazás során a programban nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát köteles a helyszínen az iroda képviselőjének az adott ország pénznemében befizetni. Ez vonatkozik a kinti fakultatív jelentkezésekre, belépőjegyekre is. Amennyiben az utazó az utazás során valamely megrendelt és befizetett szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból nem vesz igénybe, úgy az utazó más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet. Az utazók vízumukat önállóan is intézhetik. Ebben az esetben az esetleges elutasítás esetén történő útlemondás csak a stornó feltételeknek megfelelően lehetséges.

 

-2-

 

3.5 Az utazási iroda köteles az utazót tájékoztatni világos és közérthető módon az adott országok útlevél és vízum szabályairól. A vízum szabályokat az utazóval kötött utazási szerződésen fel kell tüntetni. Az utazó köteles a mindenkori útlevél, vám-, deviza- jogszabályokat betartani, melyről az iroda köteles tájékoztatást adni. Az utazó köteles elfogadni és betartani az adott ország jogszabályait és a csoportos utazásokon elvárható, általános etikai és utazási szokásokat. Amennyiben ezt többször és utastársakra vonatkozóan is bántóan megsérti vagy az adott ország jogszabályait sérti, akkor a csoportvezető az utazó utazását, megszakíthatja (Pl. részegség, agresszív magatartás…). Ebben az esetben haza utazásáról az utazó maga kell, hogy gondoskodjon, és kártérítési igénnyel az iroda felé nem fordulhat, de a Top Tours Utazási Iroda Kft az utazótól az általa okozott kár megtérítését követelheti. Az utazó utazást bármely okból saját hatáskörben is megszakíthatja, a befizetett részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is ha az utazó nem jelenik meg a társas út indulásakor. Jelentkezéskor az utazónak kontakt telefonszámot kell megadnia, hogy induláskor, ha esetlegesen szükséges, a kapcsolatot fel lehessen vele venni. Várakozási idő az utazóra: 10 perc.

 

IV. Az Utazási Iroda elállása

4.1 A Top Tours az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti:

- 5 napnál hosszabb utak esetén 20 napig, a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől írásban elállhat,  

- 2 és 5 nap közötti utak esetén 7 napig, a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől írásban elállhat, 

- 1 napos utak esetén 72 órával indulás előtt, a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől írásban elállhat.

Ha a fakultatív program elegendő jelentkező hiányában elmarad, a befizetett összeget hazaérkezés után irodánk visszatéríti. Amennyiben a fakultatív programra indulás előtt, Magyarországon lehet jelentkezni, és ezt az utazó elmulasztotta, a helyszínen az iroda képviselője (pl. idegenvezető) azt nem köteles elfogadni. Amennyiben az utazás vis major okok (előre nem látható külső körülmények, valamint túlfoglalás) miatt elmarad, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik, de a befizetett összeget, az adott időszakra eső jegybanki alapkamattal megemelve haladéktalanul köteles visszafizetni. Egyéb esetben köteles az utazó kárát megtéríteni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a programban csak minimális módosításra került sor, vagy ha az utazó azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást kapott.

4.2 Az utazás megkezdése előtt  5 nappal az utazási iroda vouchert illetve társas út esetén részletes tájékoztatót, bocsát az utazó rendelkezésére, mely tartalmazza az országra jellemző szokásokat (étkezés, öltözködés, közlekedés), éghajlati viszonyokat, egészségügyi előírásokat az idegenvezető, vagy a telepített képviselő nevét, címét. Amennyiben úgy érzi, nem kapott elegendő információt az úttal, kapcsolatban – bármilyen vonatkozásban-, akkor feltétlenül vegye fel irodánkkal a kapcsolatot. Ennek elmulasztása esetén utólagosan, tájékoztatás és információ hiányossága miatti reklamációt, panaszt nem tudunk elfogadni.

4.3 Az utazó az általa okozott kárért (pl. autóbuszban, szállodában…) közvetlenül felelős a szolgáltatóval vagy más természetes személlyel, ill. hatósággal szemben. Poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazó maga gondoskodik. Az autóbuszban hagyott tárgyakért irodánk nem vállal felelősséget.

V. Az Utazó elállása a szerződéstől

5.1 Az utazónak jogában áll az utazást lemondani. A lemondást (szerződéstől történő elállást) írásban kell megtennie. Lemondás esetén a megrendelt teljes részvételi díjból személyenként az alábbi költség (bánatpénz) fizetendő:

Ha a lemondás és az indulás közötti idő: 60 – 36. nap: 10%,

                                                                  35 – 21. nap: 50%,

                                                                  20 – 11. nap: 75%

10 napon belüli lemondás vagy meg nem jelenés esetén 100%.

A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás, írásban irodánkba beérkezett. Ha a légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, akkor a Top Tours Utazási Iroda Kft azt lemondás esetén is köteles az utazónak átadni, de ennek visszatérítését az utazó az utazási irodától nem követelheti. Speciális útlemondási szerződés is köthető, ha azt mindkét fél aláírásával elfogadja. Az utazó jogosult az utazási jogát másnak engedményezni, ha Ő is elfogadja (aláírásával) az utazási szerződést és megfizeti az esetleges többletköltségeket (pl. új repülőjegy kiállítás). Az engedményezés csak a Top Tours Utazási Iroda Kft  jóváhagyásával, írásbeli visszaigazolásával és az esetleges többletköltségek megfizetésével válik érvényessé.

 

VI. Hibás teljesítés/kártérítés

6.1Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Top Tours Kft felel, függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatások teljesítésére ő maga, vagy más utazási szolgáltató köteles. Ha Top Tours Kft. a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatási díjat (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Top Tours Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha a megrendelő az utazási szolgáltatást, vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Ha az utazás megkezdését követően Top Tours Kft. az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azt más megfelelő, hasonló minőségű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet a megrendelőre nem hárítható át. Ha a Top Tours Kft. ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy a megrendelő azt indokoltan nem fogadja el, Top Tours Kft. - ha a megrendelő erre igényt tart - gondoskodik a megrendelőnek az utazás kiinduló helyére vagy a megrendelő által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, e költségek viseléséről, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díj visszafizetéséről.

Autóbuszos utaknál a megfelelő utaslétszám hiányában az iroda az útvonal-változtatás és járatösszevonás jogát fenntartja.

Az repülős utazásokra a Montreáli egyezmény (kihirdetve: 2005. VII. törvénnyel), valamint a 261/2004-es EK rendelet és a 25/1999 Korm. rendelet rendelkezései érvényesek. A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomag feladási többlet költség) az utazót köteles tájékoztatni. 

 

-3-

 

6.2 Hibás teljesítés bejelentése

A megrendelő az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A megrendelő felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő a megrendelő bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát megrendelőnek átadni. Az utaskísérő köteles Top Tours Kft.-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta - a megrendelő Top Tours Kft.-t, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötötte.

A szerződés hibás teljesítése esetén az utazó visszatérítési kérelmét a hazaérkezéstől számított 7 napon belül, ajánlott levélben, nyújthatja be a Top Tours Utazási Iroda Kft irodájánál.  Ha Top Tours Kft. nem orvosolja a szerződésszegést a megrendelő által megállapított ésszerű határidőn belül, a megrendelő ezt maga is megteheti és kérheti a szükséges kiadásai megtérítését. A megrendelő határidő kitűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha Top Tours Kft. azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség.

6.3  Az utazási irodák és a szállodák közötti IH&RA/UFTAA nemzetközi szerződés szerint felel a Top Tours a szálláshely szolgáltatásokért. A Top Tours azt szavatolja, hogy a szálloda az adott országban olyan kategória besorolású, mint amit meghirdetett. Nem vállal azért felelősséget, hogy az adott szálloda minősége (ugyanabban vagy másik országban) más azonos besorolású szálloda színvonalának megfelel-e.

6.4 Kártérítés

Top Tours Kft. felel az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) a megrendelőnek róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a szerződésszegést Top Tours Kft. ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

A b) és c) pont esetén top Tours Kft. és az utazásközvetítő, aki részt vett az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttében köteles a megrendelővel együttműködni és részére segítséget nyújtani, ha nehéz helyzetbe kerül.

 

VII. Biztosítás

7.1 Társas  útjainknál külön jelezzük azokat, melyekben a biztosítás az alapösszegben szerepel. Ahol ez külön nincs feltüntetve, ott a biztosítást (baleset-, betegség-, poggyász) külön kell megkötni. A biztosítások megkötése önállóan történik. Ha az utazó a Top Tours Kft. közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint ha az Top Tours Kft. az utazó javára szóló utazási biztosítást kötött, az Top Tours Kft. köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító dokumentumok átadásával egyidejűleg az utazónak átadni.

Irodánkban több biztosító társaság biztosításából választhat. Amennyiben az utazó nem köt biztosítást vagy egyénileg nem a Top Tours kft közreműködésével köt biztosítást, akkor betegségéből, balesetéből fakadó összes felelősség és költség az utazót terheli.

 

7.2  A Top Tours Utazási Iroda Kft útjaihoz fakultatív sztornó biztosítás köthető. Az utasnak a szerződéskötéskor egyértelműen jelezni kell, hogy a befizetett utazásra köt-e fakultatív sztornóbiztosítást a szerződéskötéskor. A repülőtéri illeték visszatérítése a légitársaságok szabályzatai alapján történik.  A repülővel szállított poggyászok megrongálásáért, eltűnéséért a légitársaságot terheli a felelősség. A káresetet az érkezés után azonnal a légitársaság képviselőjének, ill. a repülőtéren a Lost & Found pultnál írásban kell bejelenteni. Jegyzőkönyv hiányában a légitársaságok megtagadhatják a kártérítést. A kárigény bejelentése a visszaérkezést követően legkésőbb 7 napon belül meg kell, hogy történjen a légitársaság felé.

VIII. Egyéb

8.1 Utazásközvetítői szerződés alapján a Top Tours Utazási Iroda az utazó megbízásából más utazási iroda, szolgáltató árualapját, szolgáltatásait is lekötheti, megrendelheti. Ebben az esetben az utazást, szolgáltatást szervező iroda utazási feltételei érvényesek. Ilyen esetben a Top Tours a szolgáltatást teljesítő magatartásáért csak akkor felel, ha az utazó felé történő megfelelő tájékoztatás átadásában mulasztás terheli.

 9. További hasznos információkat, tudnivalókat az úttal kapcsolatban a www.toptours.hu weboldalon és a leporellóban található fogalmak résznél elolvasom, tudomásul veszem, elfogadom ezek a szerződési feltételek elidegeníthetetlen részét képezik. Amennyiben ezekkel kapcsolatban az utazónak bármilyen kérdése, problémája lenne, akkor haladéktalanul írásban jelzi a Top Tours Utazási Iroda Kft  felé.

10. Az ÁSZF, illetve az azzal összefüggésben megkötött utazási szerződéssel kapcsolatban felmerült jogi viták eldöntésére az általános jogszabályi rendelkezések szerinti bíróságnak van hatásköre és illetékessége. Külföldi illetékességű megrendelő esetén, joghatósága kizárólag magyar bíróságnak van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4-

 

11. Az utazó panaszával a 281/2008. (XI.28.) Korm. Rendelet 3. §-ában (szerződésnek az utas rendelkezésére bocsátására vonatkozó), illetve 6. § (3) bekezdésben (díjemelés indokára vonatkozó) foglalt rendelkezések megsértése esetén aNemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44­50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1. fordulhat, az 1997. CLV. tv-ben meghatározottak szerint, míg a 13. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Hatóság járhat el.

12. Felek rögzítik, hogy jelen okiratban nem szereplő feltételek vonatkozásában a Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakat fogadják el magukra nézve kötelező erővel azzal, hogy a jelen okiratban foglaltak esetleges, részbeni érvénytelensége az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti.

 

 

Szeged, 2021...........................                                                                                                         ………………………………

                                                                                                                                                                         ügyfél aláírása

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁSI NYILATKOZAT

 

Alulírott …………………………………………………. tanúsítom, hogy az utazás lefoglalásakor a Top Tours Utazási iroda tájékoztatott a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés f. pontja szerint az utazás során érintett országok útiokmány-, és vízum előírásiról, ideértve a vízumkérelmek elbírálási idejének hozzávetőleges megjelölését, valamint az egészségügyi előírásokra vonatkozó tájékoztatást.

 

                                                                                                                                              ………………………………

                                                                                                                                                                         ügyfél aláírása

 

 

 

ADÓALANYI NYILATKOZAT

 

2011. január 01-től hatályos többször módosított ÁFA-törvény 206 §-a alapján az ügyfél (megrendelő) köteles nyilatkozni arról, hogy az utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe. A nyilatkozattétel minden ügyfél (megrendelő) esetében kötelező. A kötelező nyilatkoztatással összefüggésben módosul az adózás rendjéről szóló törvény mulasztási bírságra vonatkozó előírásai, az alábbiak szerint: Az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja. Kijelentem, hogy a Top Tours Utazási Iroda (6720, Szeged, Feketesas u. 28. adószám: 13739548-2-06), mint utazásszervező által szervezett utazással kapcsolatban kijelentem, hogy azt

¡  nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (utazóként)

¡  adóalanyként saját nevemben és javamra (utazóként)

¡  adóalanyként saját nevemben, de más nevére (nem utazóként) veszem igénybe.

 

                                                                                                                                           …………………….…………

                                                                                                                                                                        ügyfél aláírása

 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

Alulírott……………………………………………………………….hozzájárulok ahhoz, hogy a Top Tours Utazási Iroda Kft. az általam megadott személyes adataimat kezelje a www.toptours.huweboldalon elérhető adatkezelési tájékoztató alapján.

Kijelentem, hogy a tájékoztatót megismertem, megérettem. Tudomásul veszem, hogy ezen hozzájárulásomat visszavonhatom, korlátozhatom. Tudomásul veszem, hogy a Top Tours Utazási Iroda Kft. az utazási szerződés telesítése érdekében személyes adataimat harmadik természetes és jogi személynek továbbíthatja, mint Magyarországon belül, mind azon kívül.

 

                                                                                                                                                        ………………………………

                                                                                                                                                                         ügyfél aláírása

 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítés a Top Tours Utazási Iroda Kft. általános utazási feltételeihez.

A Top Tours Utazási Iroda Kft., mint utazás szervező, (6720 Szeged Feketesas u. 28.) továbbiakban Top Tours utazási csomagra vonatkozó szerződéséhez kapcsolódó tájékoztató

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt.

Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a Top Tours felelős. A Top Tours a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:

 

− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

 − Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.

 − Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.

 − Az utazók az utazásszervező ésszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.

 − Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

 − Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.

− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

 − Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

− Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

 − Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül. − Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. A Top Tours a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Európai Utazási Biztosító Zrt A. biztosító társaság révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről.

Az utazók ezzel a biztosító társasággal, vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci utca 62-64., telefon: 06-1-328-5862, e-mail: budapest@bfkh.gov.hu), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

 

 Szeged 2021.12.01                                                                              Top Tours Utazási Iroda Kft.