Facebook

„ Húsvéti Tojásvadászat”

Részvételi-és játékszabályzat

 

1. játék és annak szervezője

 

AzTop Tours Utazási Iroda Kftnyereményjátékothirdet„Húsvéti Tojásvadászat”megnevezésselajelenrészvételi-ésjátékszabályzatban(atovábbiakban:

Játékszabályzat”)részletesenleírtfeltételekszerint(atovábbiakban:„Játék”). AJátéka Szervezőáltalkezelt  https://www.facebook.com/profile.php?id=100058721786709  oldalonkerül lebonyolításra.

 

 

 

 

 

A játékban résztvevő személyek

 

 

 

 

•      AJátékbanrésztvehetminden18évenfelüli,internet-hozzáférésselésnyilvános Facebook fiókkalrendelkezőtermészetesszemély,akiMagyarországonállandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyelrendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

•      AJátékbanaSzervezőésaLebonyolítók,valamintavelükmegbízási,vállalkozási, vagymunkavégzésreirányulóegyébjogviszonybanállópartnerekmunkatársai, illetve ezenszemélyekPtk.8:1.§(1)bek.2.pontjábanmeghatározotthozzátartozóinem vehetnekrészt.

•      AJátékosaJátékbanvalórészvétellelelismeri,hogyteljeskörűenmegismertea Játékszabályzatot,és azt feltétel nélkülelfogadja.

•      AmennyibenaJátékosaJátékszabályzatotvagyannakbármelyrendelkezésétnem fogadjael,valamintazzalkapcsolatbankifogástemel,aJátékbannemjogosultrészt venni,illetve aJátékbólautomatikusankizárásrakerül.

•      AJátéklebonyolítása,illetveazabbanvalórészvételajelenJátékszabályzatszerint történik.AmennyibenaJátékszabályzatvalamelykérdéstnemszabályoz,úgya hatályos jogszabályokvonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. játékidőtartama,menete

•      A Játék időtartama:

AJáték2024.03.hónap26.nap00:00perctől2024.04.hónap02.nap17:00percig tart.

•      A Játék menete:

•    A      sorsolásban      azok      a      Játékosok      vehetnek      részt akik,leírják emailben (toptours@toptours.hu-ra név és telefonszám feltüntetésével). hogy

      melyik 6 saját szervezésű szegedi indulású utazásunknál találta meg a piros tojást.

•    EgyadottJátékosafentmeghatározottidőtartamonmaximum1 dbemailel vehet részt ésnyerhet.

•      A Nyeremény:

 A Top Tours Kft által szervezett 1db2 fős „Tavasz Pozsonyban” 1 napos buszos utazás.ANyereménykészpénzrenem váltható,felhasználásakizárólagazabbanfoglaltidőpontban,helyszínen,ésfeltételek szerintlehetséges.

•      A sorsolásidőpontja:

•    2024.04.hónap03. nap14:00perc

Afentmegjelöltsorsolásiidőpontban1 Nyerteskerülkisorsolásraaki azadottJátékban résztvett,ajátékszabályzatnakmegfelelően.A sorsolássoránpótnyertesnemkerülkisorsolásra. A sorsolás a random.org oldalon lesz.

•      A Nyerteseket akép alattifacebook komment formájábanértesítjük.

4.   A nyereményre való jogosultságfeltételei

A Nyertes nemjogosultaNyereményátvételére, ha:

        •      nem töltöttebe a 18. életévét;

•      18évfeletti,korlátozottancselekvőképesvagycselekvőképtelenJátékostörvényes képviselőjeaNyereménnyelkapcsolatosérdemiügyintézésben,ill.aNyeremény átvételében nem működikközre;

•      haaNyereményátvételévelkapcsolatosmegkeresésére3munkanaponbelülnem válaszol;

•      hanemlehetfelvenniaNyertesseltelefonon vagy emailben akapcsolatot;

•      haaNyertesúgynyilatkozik,hogyaNyereménytaveleakapcsolatfelvételsorán egyeztetett feltételekkelnemtudja,vagy nem akarjaátvenni;

•      bizonyíthatóantöbbés/vagyhamisregisztrációvalvettrésztaJátékban,mellyel jogosulatlan előnyretett szert;

       •      a Nyertes nemasajátnevében vettrészt a Játékban;

       •      bizonyíthatóan a Játékmenetét/eredményétbármilyen módon befolyásolni próbálta;

       •      jelen Játékszabályzatbármelypontját megsérti.

5.   Nyertesek értesítése

•      ANyertesvállalja,hogyazFacebookkommentformájábantörténtértesítésután3 munkanaponbelülTop Tours Kftoldalánakküldöttprivát üzenetben,vagyaztoptours@toptours.hue-mailcímenadategyeztetéscéljából felveszi akapcsolatota Top Tours Kft-vel.

•      ANyertesmindenlevélváltásután3munkanaponbelülkötelesreagálniaSzervező, üzenetére.Amennyibeneznemtörténik meg, aNyertes elveszti ajogosultságát aNyereményátvételére.

•      AmennyibenaNyertesselnemsikerülfelvenniakapcsolatot,vagyaNyertesnem teljesítiaJátékszabályzatbanfoglaltfeltételeket,aNyereményrevalójogosultságát mindentovábbiértesítésnélkül,                                     akapcsolat-felvételremegadott    határidő eredménytelenelteltétkövetőenelveszti.ANyereményrevalójogosultság megállapítása,valamintaNyereményátadásakörében,aNyertesszemélyének kétséget kizárómegállapításához,illetveellenőrzéséhezaSzervezőésa Lebonyolító kötelezheti aNyertest személyazonosságának igazolására.

6.   A nyereménykézbesítése

 

•      ANyertesaNyereménytaveleakapcsolatfelvételsoránegyeztetettfeltételekkel, helyszínenéshatáridőbenvehetiátszemélyazonosságánakigazolásával,amelyet fényképesigazolvánnyaltehetmeg.

•      AJátékosokkötelesekazeJátékszabályzatbanfoglaltfeltételeknekmaradéktalanul megfelelveegyüttműködniaNyereményekátvételeérdekében.Amennyibenennek nemtesznekeleget,ésaNyereményátvételeemiattmeghiúsul,aNyereménya továbbiakbannemvehetőát,ésaSzervezőt,ill.aLebonyolítókatsemmilyenfelelősség nemterheli ezzel kapcsolatban.

 

7. A szervezőfelelőssége

ASzervezőkizárjafelelősségétkülönösenaJátékosoktéves,pontatlanvagyhiányos adatszolgáltatásából,akorlátozottancselekvőképesvagycselekvőképtelenszemély törvényes                    képviselő    hozzájárulása     nélküli    részvételéből,     a    Játékos    internet-hozzáférésénekbármelyműszakivagyegyébokbólfelmerült,tartósvagyátmenetijellegű hibájából,valamintaNyertesrészéreelektronikusútonkeresztülelküldöttértesítés Szervezőnekfelnemróhatóelvesztéséből,illetveegyébokbóltörténősikertelen kézbesítéséből,illetveannakkésedelmébőleredő,aJátékosvagybármelyharmadik személyáltal elszenvedettkárok tekintetében.

 

8 . Adatvédelmitájékoztató

Személyesadataitkizárólag akkorkezeljük,haÖnazadatkezeléshezajelentájékoztatás ismeretébenelőzetesenésönkéntesenhozzájárul.HozzájárulásaazÖnakaratának határozottkinyilvánítása,                                                amelymegfelelőtájékoztatásonalapul,ésamellyel félreérthetetlenbeleegyezésétadjaazÖnrevonatkozószemélyesadatok-teljeskörű vagyegyesműveletekrekiterjedő–kezeléséhez.Jogszabályonalapulókötelező adatkezelésrekizárólagaNyertesekrészéreátadottNyereményekadójogielszámolása érdekébenkerülsor.SzemélyesadataitkizárólagazÖnáltaladottadatkezelési hozzájárulásnakmegfelelően,annakkereteiközötthasználjukfel.Azadatkezelésezen célnakmindenszakaszábanmegfelel.Ahozzájárulónyilatkozatátbármikorkorlátozásés indokolásnélkül,ingyenesenvisszavonhatja,amelyesetbenszemélyesadatait haladéktalanultöröljük.Avisszavonónyilatkozatmegtételérelehetőségetoptours@toptours.huemailcímreküldöttelektronikuslevélben.A Top Tours Kft adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-84669/2015

9.  Játékos kizárása, a játékvisszavonása, a játékszabályzat módosítása

•      AJátékbólkizárásrakerülnekazokaJátékosok,akikanyereményjátékszellemével ellentétesenvesznekrésztanyereményjátékban,azzalacéllal,hogyanyerési esélyeiketmegtévesztőmagatartássalmegnöveljék,ezzelegyúttalmegfosszáka nyerési esélyektől a tisztességesenjátszanikívánó többiJátékost.

•      FelhívjukaJátékosokfigyelmét,hogyaSzervezőfenntartjamagánakajogot,hogy ilyen cselekményészlelése eseténkizárja a JátékostaJátékból.

SzervezőfenntartjaajogotaJátékvisszavonására,valamintaJátékszabályzatindokolás nélküli megváltoztatására, a Játékosokegyidejűtájékoztatása mellett.

AJátékotaFacebooksemmilyenformábannemtámogatja,azzal összefüggésbenemhozható.ArésztvevőkajátéksoránaJátékszabályzatbanmegjelölt adatkezelőkszámáraadjákmeg azadatokat,nemközvetlenülaFacebookrészére.

 

Top Tours Utazási Iroda Kft

 

Szeged